loader

Cвойство flex-direction указывающее на то,как flex-элементы располагаются во flex-контейнере по главной оси и направлению ( normal или reversed). Обратите внимание, что значения row и row-reverse зависят от направления flex-контейнера. Если его атрибут dir равен ltr, row представляет собой горизонтальную ось, ориентированную слева направо, а row-reverse - справа налево; если атрибут dir равен rtl, row представляет собой горизонтальную ось, ориентированную справа налево, а row-reverse - слева направо.

row: Главная ось flex-контейнера определена точно так же, как направление текста. Точки main-start и main-end совпадают с направлением контента.

row-reverse: Ведёт себя аналогично row , но точки main-start и main-end поменяны местами.

column: Главная ось flex-контейнера такая же, как ось блока (block-axis). Точки main-start и main-end такие же, как точки before и after режима записи (writing-mode).

column-reverse: Ведёт себя, как column, но точки main-start и main-end поменяны местами.

flex-direction հատկությունը սահմանում է, թե ինչպես են flex-տարրերը տեղադրվում flex-կոնտեյների հիմնական առանցքի և ուղղության երկայնքով ( normal կամ reversed): Նկատի ունեցեք, որ row-ի և row-reverse-ի արժեքները կախված են flex-կոնտեյների ուղղությունից: Եթե ​​դրա dir հատկանիշը ltr է, ապա row-ը կգործի ձախից աջ, իսկ row-reverse-ը ՝ աջից ձախ։ Եթե dir հատկանիշը rtl է, ապա row-ը կգործի աջից ձախ, իսկ row-reverse-ը ՝ ձախից աջ։

row - Դասավորում է flex-տարրերը flex-կոնտեյների մեջ ձախից աջ։ main-start և main-end կետերը համընկնում են բովանդակության ուղղության հետ:

row-reverse - Գործում է row-ի պես, բայց main-start և main-end կետերը հակադարձված են (դասավորում է flex-տարրերը flex-կոնտեյների մեջ աջից ձախ):

column - Դասավորում է flex-տարրերը flex-կոնտեյների մեջ վերևից ներքև։

column-reverse - Գործում է column-ի պես, բայց main-start և main-end կետերը հակադարձված են (դասավորում է flex-տարրերը flex-կոնտեյների մեջ ներքևից վերև):

Синтаксис

Գրելաձև

flex-direction: row; ⟿ flex-контейнер идёт по направлению текста (слева - направо).
flex-direction: row-reverse; ⟿ Ведёт себя аналогично row, но направление обратное (справа - налево).
flex-direction: column; ⟿ flex-контейнер идёт сверху - вниз.
flex-direction: column-reverse; ⟿ Ведёт себя аналогично column, но направление обратное (снизу - верх).
flex-direction: row; ⟿ Flex կոնտեյները աշխատում է տեքստի ուղղությամբ (ձախից աջ).
flex-direction: row-reverse; ⟿ Նման է row-ին, սակայն ուղղությունը հակադարձված է (աջից ձախ).
flex-direction: column; ⟿ Flex կոնտեյները գնում է վերևից ներքև.
flex-direction: column-reverse; ⟿ Նման է column-ին, բայց ուղղությունը հակառակ է (ներքևից վեր).

Пример

Օրինակ

See the Pen flex-direction by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

flex-direction image

Также у тега flex есть следующие под. теги

Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը flex-direction элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11+ 12+ 29+ 81+ 9+ 12.1+
Notes